preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Mejaši" Split

 > Nastava  > Predmeti  > Informatika
Vijesti

Zadaci za natjecanje - programiranje

Autor: Tome Kovačević, 26. 12. 2015.

Školsko natjecanje iz informatike održat će se 19.siječnja 2016. godine.
 
 
Ovdje možete naći zadatke koje treba rješiti koristeći  programski jezik FMS Logo.

 1. Napišite naredbu TORANJ :d :v koja crta lik kao na slici desno.

              Varijable :d i :v su brojevi veći od nule.

               Primjer: cs TORANJ 50 150

 2. Napiši proceduru TREF :a :b :c koja crta lik sa slike desno. Lik se sastoji od tri kružnice i jednog jednakostraničnog trokuta koji su spojeni menusobno okomitim dužinama. Polumjer svih kružnica, kao i stranice trokuta, imaju duljinu :c. Udaljenost sjecišta dužina do svake od kružnica je :a, a do vrha trokuta udaljenost je :b.Naredba za crtanje kružnice je CIRCLE :c

 3. Napišite proceduru TROKUT :a :beta :c koja briše ekran i crta trokut kojem su duljine dvije stranice :a i :c, a kut među tim stranicama je :beta

  :a i :c su brojevi veći od nule i manji ili jednaki od 200.

  :beta je broj veći od nule i manji ili jednak od 120.

  Uočite da su veličine brojeva :a, :beta i :c takve da lik ne prelazi rubove ekrana. Na slici gore je primjer TROKUT 200 105 150.

  Pozicija lika na ekranu je bitna. Jedan vrh trokuta mora biti na sredini ekrana.

  Primjer: TROKUT 150 120 200

 4. Napišite proceduru ZVIJEZDA :n :d koja crta zvijezdu sa :n krakova. Svaki vrh je spojen sa 2 nasuprotna vrha (kao na slici desno). :d je udaljenost nasuprotnih vrhova (kao na slici dolje). Kut u vrhu svakog kraka je 180°/:n.

  :n je neparan broj veći od 2.

  :d je broj veći od 0.

  Pozicija lika na ekranu nije bitna.

  Na primjer na slici gore je nacrtana zvijezda sa 5 krakova. Jedan od mogućih načina da se ona nacrta bio bi da se crtaju linije 1, 2, 3, 4 i 5.

 5. Napišite proceduru OGRADA :n :a :b koja crta ogradu kao na slici 1.2. Ograda se treba sastojati od :n sastavnih dijelova. Svaki dio ima oblik kao na slici 1.1. On se sastoji od jedne vertikalne linije duljine :a te četiri linije duljine :b koje izlaze iz krajnjih točaka vertikalne linije, a s njom zatvaraju kut 45, odnosno 135.

  Dijelovi moraju biti tako postavljeni da se odgovarajuće linije duljine :b dodiruju

  1.2. Procedura ne smije brisati grafički zaslon, a položaj slike na zaslonu nije bitan. Program snimite pod imenom OGRADA.LGO.

 6. Napišite naredbu TRI :a :b :c koja crta tri prozirna lista papira, koji se djelomično preklapaju prema slici desno.

  Pozicija lika na ekranu nije bitna, ali je potrebno paziti na veličinu i orijentaciju svih dijelova prema slici. Papir je pravokutnik čija horizontalna (vodoravna) stranica ima duljinu :a, dok vertikalna (uspravna) ima duljinu :b.

  Donji lijevi vrhovi svaka dva susjedna lista papira čine nasuprotne vrhove kvadrata sa stranicom duljine :c. Taj kvadrat nemojte crtati. Parametri :a, :b i :c će biti prirodni brojevi, a parametar :c će biti manji od prva dva.

  Primjer: cs TRI 150 150 15

 7. Zadatak je napisati proceduru BRZINA :a :b :kut koja crta lik iz zadatka kad počne ubrzavati punom parom.

  Na slici je prikazan zadani lik prije nego je krenuo i nakon što je krenuo. Prije nego je krenuo, lik se sastoji od središnjeg kvadrata duljine stranice :a i četiri kvadrata duljine stranice :b svaki pravilno postavljen na jednom od vrhova središnjeg kvadrata.

  Kad lik počne ubrzavati, četiri kvadrata se rastegnu prema lijevo (zbog ubrzavanja) za kut :kut i pritom postanu rombovi duljine stranice :b. Na slici vidimo da će se gornji kvadrati rastegnuti s gornje strane, a donji s donje. Također, stranice rombova koje su prije bile vodoravne moraju ostati vodoravne, dok su one stranice koje su bile okomite sada nakošene. Zadani kut će biti najmanje 0 stupnjeva i bit će manji od 90 stupnjeva.

  Primjer: CS BRZINA 100 70 20

 8. Napišite proceduru DVORAC :n :d :r koja će crtati tlocrt srednjovjekovnog dvorca.

  Dvorac je pravilni :n-terokut duljine stranice :d na kojem je potrebno oko svakog vrha nacrtati kružnicu radiusa :r (koje predstavljaju kule i stražarnice). Pazite da vam crta koja predstavlja zid ne ulazi u unutrašnjost kružnice. Za detalje pogledajte donju ilustraciju koja predstavlja crtež za poziv DVORAC 5 100 15.

  U svim test podacima će vrijediti: 0 < :r ≤ 100; 2*:r :d ≤ 200; 3 ≤ :n ≤ 10. Pozicija lika na ekranu nije bitna.

 9. Napišite proceduru upisi :d koja briše ekran i crta kvadrat duljine stranice :d kojemu su stranice paralelne s rubovima ekrana. U kvadrat je upisan jednakostraničan trokut kojemu stranice također imaju duljinu :d, ali tako da je jedan vrh trokuta u polovištu donje stranice kvadrata.

  Parametar :d je broj veći od nule.

  Pozicija lika na ekranu je bitna. Donji vrh trokuta (polovište donje stranice kvadrata) je na sredini ekrana.

 10. Napišite proceduru pod nazivom Mitsubishi :a koja briše ekran i crtata znak te poznate marke proizvođača automobila (vidi sliku ispod).

11. Napišite proceduru SHIFT :d :s koja će nacrtati tri kvadrata duljine stranica :d kao na slici. Donji lijevi vrh prvog kvadrata je na sredini ekrana. Donji lijevi vrh svakog sljedećeg kvadrata je pomaknut za :s od donjeg lijevog vrha prethodnog kvadrata (vidi sliku).

Varijable :d i :s mogu biti veće ili jednake nuli.

Primjer (vidi sliku): CS SHIFT 90 100

 

 

12. Napišite proceduru RED :n :a :b koja crta niz od :n pravokutnika. Svaki je pravokutnik širine :a i visine :b. (kao na slici desno za :n = 4, :a = 50 i :b = 30).

Varijable :n, :a i :b su veće ili jednake od 1.

Primjer (vidi sliku ):

cs STUP 4 50 30
CMS za škole logo
Osnovna škola "Mejaši" Split / Mejaši 20, HR-21000 Split / os-mejasi-st.skole.hr / ured@os-mejasi-st.skole.hr
preskoči na navigaciju